En un altre gest per la internacionalització i reflex de la realitat plurilingüe d’Aragó, el Govern d’Aragó ha volgut arribar als milers d’aragonesos/es que parlen altres llengües diferents a l’castellà. Per això ha editat una sèrie de documentació traduint el Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’Estat d’Alarma i les seves implicacions. A més es repartirà aquesta documentació entre institucions i associacions.

Cada vegada són més les indicacions de el Govern d’Aragó, a través del seu portal de el Servei d’Immigració o de l’Institut Aragonès d’Ocupació que, amb el ajuda dels Fons Estructurals d’Inversió Europeus, tradueixen les seves indicacions en diversos idiomes. Només la ja traduïda en setmanes anteriors sobre pautes higienicosanitàries vam poder veure-la en un petit format trilingüe (castellà-aragonès-català).

Des de “Esfendemos as Luengas” exigim que el Govern d’Aragó prengui en consideració les seves dues llengües pròpies “aragonès” i “català” per a l’edició d’instruccions de tot tipus, pautes higienicosanitàries, serveis socials comarcals, novetats laborals o recomanacions, … i si és necessitar faci ús dels recursos que la Unió Europa dóna per això.

Esfendemos as Luengas

Web: http://esfendemosasluengas.wordpress.com

Twitter: @esfende_las

Facebook: https://facebook.com/esfendemos.asluengas