La Franja

Contacte de llengües en documentació medieval del Matarranya

http://www.filcat.udl.cat/aillc/resums/fort_maria-rosa.pdf

MARIA ROSA FORT I CAÑELLAS

Universidad de Zaragoza

(rfort@unizar.es)

Contacte de llengües en documentació medieval del Matarranya

Dedicaré aquesta comunicació a l’anàlisi de textos procedents del corpus que s’ha incor-porat al projecte «La lengua catalana en el Bajo Aragón. Diacronía y variación lingüística en documentación medieval y moderna» (BFF2000-1269), subvencionat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología (2000-2003).

El projecte se centra fonamentalment en la transcripció de la documentació notarial escrita en català que es conserva d’aquesta zona d’Aragó, per tal de poder treballar sobre una bona edició filològica, i de poder dur a terme, en conèixer el contingut de cada do-cument, un estudi acurat de la llengua medieval i moderna.

Nogensmenys, he considerat, així mateix, d’interès recollir aquells textos que aparei-xen escrits no solament en català sinó també en aragonès, ja que, des de bon comença-ment, m’ha atret força l’estudi del contacte de llengües entre l’aragonès i el català.

Encara que la cancelleria reial esdevé en l’època medieval, amb la col·laboració de ju-ristes i notaris, instrument d’unificació lingüística, i la llengua escrita és, en general, prou homogènia, és evident, de tota manera, que les llengües canvien tant per causes externes com per evolucions internes del sistema degudes a factors estrictament lin-güístics.

Elegeixo, a fi de posar en relleu el contacte de llengües, documents d’època medie-val, en suport pergamí, localitzats en l’Arxiu Municipal de Calaceit (Terol), els quals em permetran parlar de l’alternança de codis, destacant aquells paral·lelismes lingüístics que es troben en català i en aragonès, que són fruit de les relacions intercomunitàries en aquesta àrea de frontera, així com aquelles peculiaritats que s’atesten del català o de l’aragonès.

fort_maria-rosa.pdf (Objecte application/pdf ).

Vist per Carles Barrull

Exit mobile version