Skip to content

Archive

Category: Llei de llengües

Source: · UN VIDEO – RESUMEN DEL SEMINARIO “LAS LENGUAS DE ARAGÓN: BASES PARA LLEGAR A ACUERDOS” – Lenguas de Aragón

Un video recoge el resumen de las sesiones del seminario “Las lenguas de aragón: bases para llegar a acuerdos” organizado por el centro Pignatelli y la cátedra Johan Ferrández d’Heredia

El Centro Pignatelli organizó el Seminario Las lenguas de Aragón: bases para llegar a acuerdos, con la colaboración de la Cátedra Johan Ferrández d’Heredia, de lenguas propias de Aragón y patrimonio inmaterial de Aragón, de la Universidad de Zaragoza. El seminario ha tenido lugar los días 13, 22 y 29 de noviembre de 2017 en el Centro Pignatelli (Paseo Constitución, 6, Zaragoza).

Video (enlace)

Resumen de las sesiones (enlace)

Source: Un cambio en la política lingüistica – AraInfo | Diario Libre d’Aragón

| 23 diciembre, 2017 07.12
Un cambio en la política lingüistica
Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística de la DGA, en las Cortes de Aragón.

Desde el inicio de nuestra labor a finales de 2015 nos planteamos elaborar un marco jurídico adecuado para la dignificación y salvaguarda de nuestras lenguas minoritarias, tratando de fomentar su uso en todos los ámbitos y su enseñanza.

Para ello la primera acción fue proponer la recuperación de los nombres tradicionales y científicos, lo que se consiguió en febrero de 2016, desterrando los acrónimos LAPAO y LAPAPYP, sustituyéndolos por los correctos: aragonés y catalán de Aragón.

Nos centramos luego en articular la normativa educativa. Así se elaboraron los currículos de todos los niveles y está pendiente de culminarse el proceso para incorporar el aragonés a las Escuelas de Idiomas, lo que permitirá también las certificaciones de nivel según el Marco Común Europeo de Referencia.

Incrementar el número de alumnos de aragonés y las zonas en que se enseña fue otro de los objetivos. Hemos pasado de 7 a 20 docentes, de 615 a 1108 alumnos y de 33 a 55 localidades.

Se han elaborado una docena de materiales didácticos, muchos de ellos disponibles en la web lenguasdearagon.org, un gran contenedor de información sobre nuestras lenguas, que cuenta además con 2.000 archivos de tradición oral, 200 publicaciones, 100 videos, 80 biografías, etc.

Asimismo, está en marcha la aprobación de los estatutos de la Academia Aragonesa de la Lengua que tendrá dos institutos, uno para el aragonés y otro para el catalán de Aragón.

Para recuperar la toponimia tradicional se creó la Comisión Asesora de Toponimia de Aragón, que llevó a cabo el trabajo de reponer los nombres de los picos de más de tres mil metros y está terminando la de la Comarca de Alto Gállego e iniciando la de Jacetania o Viello Aragón.

Se ha colaborado con asociaciones, editoriales y entidades locales y se han convocado subvenciones para ayudarlas en su trabajo diario.

Hemos pasado de invertir 1 céntimo por habitante a más de 20, poco todavía, pero un crecimiento importante. Para incrementarlo se ha conseguido la aprobación de un programa europeo (Linguatec) que nos permitirá en los próximos años tener un traductor automático y un diccionario on line para el aragonés.

Para finalizar estas breves líneas diremos que se han recuperado los premios literarios tras 6 años de sequía y se han creado premios honoríficos para reconocer el trabajo por la dignificación de ambas lenguas.

23 diciembre, 2017

Autor/Autora

Director General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón.

ORDEN ECD/1958/2017, de 22 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria delPrograma “El aragonés en el aula” en centros docentes públicos y privados concertados no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el curso 2017-2018

 

ORDEN ECD/1960/2017, de 22 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria del Programa “Luzía Dueso” para la difusión del aragonés y sus modalidades lingüísticas en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el curso 2017-2018.

 

ORDEN ECD/1959/2017, de 22 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria del Programa “Jesús Moncada” para la difusión del catalán y sus modalidades lingüísticas en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el curso 2017-2018.

//Màrio Sasot

Los dies 13, 22 i 29 de novembre va tindre lloc a la seu del Centre Pignatelli de Saragossa un seminari de reflexió i debat titulat “Les llengües d’Aragó. Bases per a arribar a acords”, organitzat pel Seminari d’Estudis i Investigació per la Pau d’aquest Centre amb la col·laboració de la Càtedra Johan Ferrández d’Heredia.

Durant la primera sessió, el director de Política Lingüística del Govern d’Aragó, Ignacio López Susín va assenyalar que des de la seua institució s’està treballant en el marc jurídic perquè les llengües pròpies i els seus parlants arriben al grau de dignificació que els pertany;

Continuar llegint… Les llengües d’Aragó. Un intent d’arribar a acords » Temps de Franja

Source: Les llengües d’Aragó. Un intent d’arribar a acords | Mas de Bringuè

j_badaFRANCHO NAGOREJAVIER GIRALT

 

Los dies 13, 22 i 29 de novembre va tindre lloc a la seu del Centre Pignatelli de Saragossa un seminari de reflexió i debat titulat “Les llengües d’Aragó. Bases per a arribar a acords”, organitzat pel Seminari d’Estudis i Investigació per la Pau d’aquest Centre amb la col·laboració de la Càtedra Johan Ferrández d’Heredia.

Durant la primera sessió, el director de Política Lingüística del Govern d’Aragó, Ignacio López Susín va assenyalar que des de la seua institució s’està treballant en el marc jurídic perquè les llengües pròpies i els seus parlants arriben al grau de dignificació que els pertany; en aquesta línia anuncià que s’està tramitant la modificació de la Llei de Patrimoni, al temps que s’intensifica la col·laboració amb la Universitat de Saragossa a través de la  Càtedra Ferràndez d’Heredia i en la implementació de noves tecnologies que ajuden a fomentar l’ús de les llengües, com un diccionari en línia o una plataforma educativa per a l’aragonès.

Fernando Ramallo, professor de la Universitat de Vigo i membre del Comitè d’Experts del Consell d’Europa destacà el luxe que suposa el fet que a l’Aragó convisquen tres llengües, tot i la seua situació de precarietat. Ramallo informà que Comité Europeu al que pertany sol pot avaluar, vigilar i recomanar als governs mesures d’actuació per a garantir  la salvaguarda i desenvolupament de les llengües amenaçades. Valorà positivament les accions dutes a terme últimament a Aragó en política lingüística i animà a assolir la consolidació d’un marc jurídic adequat i l’ensenyament de l’aragonès i el català com a matèria vehicular així com la seua cooficialitat per fer possible la seua pervivència.

A continuació, dos lingüistes de la Universitat de Saragossa, Javier Giralt, que va tractar la situació del català, i Francho Nagore, la de l’aragonès, van abordar aspectes històrics i dialectològics d’aquestes llengües, acompanyats de  gràfiques descripcions sincròniques de trets lèxics, sintàctiques i morfològics d’ambdues llengües.
Natxo Sorolla, de la Universitat Rovira i Virgili, i Chabier Gimeno, de la de Saragossa, tots dos sociòlegs i membres del Seminari Aragonès de Sociolingüística, exposaren diverses dades obtingudes sobre el cens de les llengües d’Aragó l’any 2011 i, a més, es va presentar una sinopsi comparativa entre els estudis de tipus sociològic confeccionats des de 1994. Tots dos investigadors van insistir en la necessitat d’impedir la ruptura de la transmissió generacional que les pot dur a la desaparició a curt o mig termini.

També van fer èmfasi en la importància de l’ensenyament de les llengües maternes a l’escola i del desenvolupament de  polítiques públiques i legislatives adequades per a la conservació d’aquest patrimoni immaterial.

A la segona sessió, després d’un seguit d’emotives intervencions de parlants patrimonials de l’aragonès i del català a l’Aragó, es va mantenir un interessant debat sobre el paper dels mitjans de comunicació aragonesos en la promoció o visualització de les llengües minoritàries, on hi participaren professionals ded l’Heraldo, el periódico i Aragón Televisión. Es va constatar que encara l’aragonès té certa, encara que escassa, cabuda, però no el català. Des del públic es van demanar gestos de complicitat, detalls d’acollida, d’obertura. Es va reclamar que els mitjans públics s’ocupen del tema. Des dels privats es va justificar que les llengües minoritàries i que els medis prioritzen la seua supervivència.

 

En la tercera sessió, el jurista Ángel Garcés va classificar les actituds de la població aragonesa davant les llengües en quatre categories: de suport, d’indiferència, de menyspreu o de rebuig (aquest és el cas, sobretot, del català d’Aragó). Va fer un repàs de les diferents lleis, que recullen algunes mesures de protecció lingüística cridant l’atenció sobre el fet que més que les lleis, per descomptat importants, és la societat la que ha d’assumir la defensa de les llengües, fer-les seves i gestionar la seva pervivència. Les normes d’aplicació, les accions que duen a terme les institucions i també les iniciatives en els territoris on les llengües perviuen, són molt importants Els professors de la Universitat de Saragossa, Chaime Marcuello i Antón Eito, van fer un seguit de propostes per a impulsar el diàleg, l’enteniment i la col·laboració en projectes comuns entre els diferents grups que treballen per la defensa de les llengües minoritzades.

Conclusions i propostes
En los diferents debats que tingueren lloc al llarg ce les tres sessions es va coincidir en diversos punts que podríem dir “de sentit comú.

S’insistí en que “les llengües són un patrimoni immaterial que cal preservar, i per als parlants d’eixes llengües maternes, l’expressió d’un univers simbòlic lligat a la infantesa, al paisatge, a vivències entranyables que no es poden ni menysprear, ni perdre”.

També es remarcà la necessitat de dignificar les llengües minoritàries i els seus parlants, llengües que precisen d’una mínima normalització i que els seus parlants siguen alfabetitzats en la seua llengua materna. També es considerà la importància de prestigiar aquestes llengües fora del seu àmbit i s’incidí en la responsabilitat dels mitjans de comunicació públics per a aconseguir aquesta dignificació. També es valorà que hi hage un lideratge institucional, que s’impulse un òrgan d’autoritat lingüística, en què els diferents experts es troben i adopten uns acords mínims quant a la denominació de les llengües, grafia, etc.

Així mateix es va demanar que els representants del poble d’Aragó, de tots els partits, es consciencien i admeten la seua responsabilitat en la defensa de les llengües com a part del patrimoni cultural d’Aragó i donen el seu suport a les polítiques positives que els diferents governs porten a termini en aquest tema.

CARMEN MAGALLON

Una causa que val la pena

La primera sessió a la qual vaig poder assistir va ser la dels testimonis de persones parlants de les llengües minoritàries d’Aragó. Van parlar en la seua llengua, expressant els seus sentiments: el haver-se sentit ciutadans i ciutadanes de segona, menyspreats i sense alfabetitzar en la seva llengua materna. I, al mateix temps expressant l’afecte que sentien per una llengua que els connectava amb l’univers simbòlic de la seva infantesa: les paraules de la mare, del pare, dels avis; els paisatges, la casa en la qual van créixer … Senzillament em va commoure. Em va commoure escoltar a Pepe Bada iniciant la seva intervenció dient: “A mi em s’encunyaven amb una cançó de bressol que deia: a Nonon, a Nonon …” Una cançó de bressol que, a molts, a mi mateixa, també em cantaven. Per això vull destacar, en primer lloc, el sentit que aquest seminari, organitzat per la Càtedra Johan Fernández d’Heredia de la Universitat de Saragossa i el Centre Pignatelli, s’hagi realitzat aquí, en aquest lloc, on també hi ha la Fundació Seminari d’Investigació per a la Pau. El sentit és que aquí treballem els problemes situant-nos a pensar des de la perspectiva dels grups discriminats, des de les víctimes de la violència, siguin víctimes d’un conflicte armat o d’un altre tipus de violències estructurals, entre les que es troba la discriminació. En aquest cas, els parlants de les llengües minoritàries d’Aragó són grups que han estat discriminats per la societat majoritària. Des d’aquest ancoratge, la primera conclusió és ressaltar el paper i la importància que han tingut els testimonis en aquest seminari i proposar que en això, com en tot, els éssers humans, els seus sentiments i les seves raons, la seva vida en definitiva, han d’estar al centre. Hem constatat l’acord en la descripció i el diagnòstic de la situació de les llengües d’Aragó, un assumpte que ha estat i és objecte de controvèrsia (controvèrsies diverses), i que té una dimensió simbòlic-afectiva per a moltes persones, cultural i de patrimoni immaterial innegable, una causa per la qual val la pena treballar.

Carmen Magallón Portolés. Directora del Seminari d’Investigació per la Pau de Saragossa. 

A Noruega no cal ucrònia, a Aragó sí.

És sabut que entre Aragó i Noruega existeixen forts paral·lelismes històrico-lingüístics. Vaig tractar aquest tema no fa gaires anys en un col·loqui a Graus. Ara hi torno amb més detalls. Allà, com ací, parlen tres llengües. Fins a Kalmar (1397), quan Noruega fou incorporada a Dinamarca, parlaven noruec al sud i sami (lapó) al nord, després s’imposà el danès com a llengua escrita oficial i aviat també parlada, mentre noruec i sami sobrevivien en l’oralitat dialectal. Quan les guerres napoleòniques Noruega s’independitzà de la tutela danesa. Aleshores consideraren que per molt danitzada que fos la llengua oficial, calia canviar-li el nom: se’n diria noruec i se li donaria uns canvis mínims per a fer veure que no era danès. Quedava un problema: als territoris on seguia viva en l’oralitat dialectal la llengua noruega, aquesta s’unificà, i des d’aleshores hi ha dos noruecs que cal diferenciar. Al noruec danitzat se li diu llengua escrita (bokmal) i al noruec unificat neo-noruec (nynorsk), que s’ha anat introduint a l’escola i a l’administració. El sami començà a ensenyar-se tímidament el 1959 amb progressos actualment. La situació noruega és força pareguda a la nostra: fins a Casp (1412) aragonès i català eren oficials. Amb els Trastàmares s’imposà el castellà, i l’aragonès quedà a l’oralitat dialectal. El català continuà en precària oficialitat. Fins que el 1707 tots els aragonesos fórem sotmesos a la llengua i lleis borbòniques de Castella. La victòria austriacista del 1713 a Açuara i l’avenç cap a Madrid de les nostres tropes portà a la pau de Nimega: els Borbons mantenien Castella i Carles d’Àustria era proclamat rei d’Aragó, com tots sabem. Aleshores consideràrem que per molt castellanitzada que fos la llengua oficial calia canviar-li el nom: en diguérem aragonès i li vam fer uns canvis mínims per a fer veure que no era castellà –allò de la “ny” i “ç”, i fora “ch”!. Per la unificació dels dialectes aragonesos calia fer diferenciació: a l’aragonès castellanitzat li diem baix-aragonès, a l’unificat alt-aragonès. El català tornà a ser oficial. Els paral·lelismes amb Noruega són veritablement impressionants. Tant ací com allà la tendència és d’unificar ambdues llengües.

Artur Quintana

 

Programa en PDF

SEMINARIO LAS LENGUAS DE ARAGÓN: BASES PARA LLEGAR A ACUERDOS

SESIONES
13, 22 y 29 de Noviembre 2017
Organiza:CENTRO PIGNATELLI
Colabora:Cátedra Johan Ferrández d´Heredia (Universidad de Zaragoza)

SESION I – 13 DE NOVIEMBRE – 16:45 H.
Modera: Director de la Cátedra Johan Ferrández d´Heredia (Universidad de Zaragoza)
Una visión desde Europa de la cuestión lingüística aragonesa. Fernando Ramallo Fernández (Universidad de Vigo. Representante del Comité de Expertos del Consejo de Europa).
La realidad lingüística de Aragón. Una aproximación. Javier Giralt Latorre y Francho Nagore Laín. (Filólogos. Universidad de Zaragoza)
Las lenguas de Aragón desde la sociolingüística. Natxo Sorolla Vidal (Sociólogo. Universitat Rovira i Virgili) y Chabier Gimeno Monterde (Sociólogo. Universidad de Zaragoza)

SESIÓN II – 22 DE NOVIEMBRE – 18:30 H.
Modera: Óscar Aribau. (Periodista)
Un estudio de caso: testimonios vividos. Lola Gracia Sendra, José María Satué, José Solana Dueso,José Ramón Bada Panillo, Carme Alcover i Pinós, Magda Godia Ibarz
Dar a conocer a la sociedad aragonesa nuestra realidad lingüística. Un reto pendiente. Representantes de RTVA, Heraldo de Aragón, El
Periódico de Aragón, Diario del Alto Aragón, Diario de Teruel y Radio Zaragoza

SESIÓN III – 29 DE NOVIEMBRE – 18:30 H.
Modera: Carmen Magallón Portolés (Seminario de Investigación para la Paz).
Las leyes de lenguas: ¿solución o desencuentro? Ángel Garcés Sanagustín (Jurista. Universidad de Zaragoza)
Bases de un acuerdo. Chaime Marcuello Servós y Antón Eito Mateo (Sociólogos. Universidad de Zaragoza)

CONCLUSIONES
Carmen Magallón Portolés (Seminario de Investigación para la Paz)

LUGAR: CENTRO PIGNATELLI. Pº Constitución, 6- ZARAGOZA

LAS LENGUAS DE ARAGÓN: BASES PARA LLEGAR A ACUERDOS
La lengua es un patrimonio de un valor incalculable para cualquier sociedad, forma parte de lo más íntimo del ser humano y es el principal vehículo de su cultura. Sin embargo, a veces, se percibe más como un problema que como una oportunidad o una riqueza. Aragón cuenta con tres lenguas, lo que debería ser
causa de orgullo y dar lugar a consensos para facilitar su convivencia y conservación. Dos de ellas (el aragonés y el catalán) están presentes en el territorio desde la formación del reino, y la tercera (el castellano), actualmente mayoritaria, se incorporó después. Tras varios siglos de abandono social e institucional, el
aragonés y el catalán de Aragón, pese a ir perdiendo hablantes, están cada vez más presentes en la vida pública. Actualmente, las lenguas minorizadas precisan de apoyo público y de utilidad en la vida diaria para poder mantenerse vivas. Este apoyo suele plasmarse en normas de protección, promoción y difusión, tal como prevé la legislación estatal e internacional y nuestro Estatuto de Autonomía. En desarrollo de esta norma básica, el Estatuto de Autonomía, han sido promulgadas dos leyes que no han obtenido un respaldo político unánime. Por ello, es conveniente llevar a cabo una reflexión desde el ámbito académico y científico que nos acerque, si es posible, a unas anheladas bases de acuerdo.

INSCRIPCIÓN GRATUÍTA
De 10 a 13 y de 17 a 20 h en la Secretaría del Centro Pignatelli hasta el 10 de noviembre. Para inscripción por Internet, consultar: www.centro-pignatelli.org/agenda. Actividad con inscripción nº 860 Seminario reconocido con 0,5 créditos ETCS por la Universidad de Zaragoza (pendiente de concesión)

 

Origen: Periodisme activista: la Franja com a arma de destrucció massiva » Temps de Franja

El director general de Política Lingüística, José Ignacio López Susín, protagoniza hoy en las Cortes una doble comparecencia, solicitada por de PP y Ciudadanos, en la que explicará la política del Gobierno de Aragón en relación con las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón.

En su petición, el PP pide que López Susín informe sobre las actuaciones y trámites seguidos por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte en cumplimiento de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón”, informan fuentes parlamentarias.

Por su parte, desde Ciudadanos reclaman conocer más cuestiones de “la resolución por la que se da publicidad a algunos aspectos básicos de la representación gráfica de la lengua aragonesa”.

Tras la comparecencia, Podemos buscará el apoyo del resto de fuerzas para un texto de impulso que aborda la escolarización en la modalidad aula externa.

Con la iniciativa se pretende “incluir en la normativa la regulación sobre las funciones educativas del profesorado que atiende al alumnado escolarizado en la modalidad de escolarización de carácter externo en Educación Secundaria Obligatoria, donde se explicite la coordinación que debe haber con el centro de secundaria e inspección educativa respecto al seguimiento, evaluación, programación curricular y objetivos de la adaptación curricular”.

Origen: Wha’s Like Us: Aragon keeping an eye on the neighbours as Catalans seek indy (From The National)

Martin Hannan Journalist
Zaragoza, the capital of Aragon

Zaragoza, the capital of Aragon

THE people of the Aragon region in Spain are constantly keeping an eye on their nearest neighbours in Catalonia as that region prepares for its independence referendum that has been called for October 1, if it happens at all.

Most people with any knowledge of European politics are aware that Catalonia has a strong independence movement, but how many know that the ancient kingdom of Aragon, which is now an autonomous region of Spain, also has its own independence movement? Their national day is April 23, feast day of their patron, Saint George – the same as England.

Scotland and Aragon have one historic thing in common – both kingdoms survived independently until 1707, when the parcel of rogues voted Scotland into the Union while in that year Philip V, the first Bourbon king of Spain, invaded Aragon and enforced Castilian language and laws.

READ MORE: Wha’s Like Us: Tourist haven the Canary Islands prove a hotbed for peaceful activism

It is a matter of pride to some of the Aragonese people that their own language has survived, albeit that only around 10,000 of the 1.4 million population – more than half of whom live in the capital Zaragoza – can speak it, and do so mostly in remote communities.

Catalan is spoken by many people in the east of the region, but the vast majority speak Castilian Spanish as their first language.

The Aragonese are proud of the fact that they are recognised as a “nationality” within Spain’s regional autonomy constitution introduced in 1982, yet there is nowhere near the demand for independence that there is in neighbouring Catalonia.

Instead there are constant demands for greater autonomy for a region which could quite easily be self-sufficient, not least because of the agricultural strength of the valley of the River Ebro.

The problem for those who would like Aragon to be an independent nation is that the political parties who promote Aragon as a nationality are split across the left, centre and right spectrum.

One of the leading leftist political parties is the Chunta Aragonesista (CHA), led by lawyer Jose Luis Soro, who is a minister in the coalition that runs the regional government.

Soro and his party stand for secularisation of Aragonese culture and politics, and are very much on the left wing. They also have relatively few elected representatives apart from mayors and councillors in the small municipalities which provide the CHA’s main strength, and none at all in the Madrid Cortes, the Spanish parliament.

There is an issue which could unite the various separatist parties, and that is the banning of questions and speeches in Aragon and Catalan languages in the regional parliament. It might seem a trivial matter, but it has angered politicians and people alike.

Boletín Oficial de Aragón

Primero.— Respecto de la alegación contraria a la denominación de “catalán de Aragón” formulada por una pluralidad de personas. Dicha alegación, solicita, en primer lugar que, entre las competencias primordiales de la academia e institutos se fije la de “estudiar, preservar, conservar y sobre todo proteger las raíces de las lenguas que se hablan en Aragón”.

A este respecto, hay que señalar que, el presente proyecto de decreto, se refiere exclusivamente a la aprobación de los estatutos de la Academia Aragonesa de la Lengua, en los que se fijará su composición, organización y funcionamiento; no así sus competencias, las cuales ya fueron establecidas por el artículo 7.2 de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón en los siguientes términos:

Boletín Oficial de Aragón  14/08/2017
“Corresponde a la Academia Aragonesa de la Lengua:
a) Establecer las normas referidas al uso correcto de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
b) Asesorar a los poderes públicos e instituciones sobre temas relacionados con el uso correcto de las lenguas y modalidades lingüísticas propias y con su promoción social”.

Del mismo modo, se solicita que quienes integren los institutos sean personas objetivas que estudien “todas las variedades lingüísticas de nuestra tierra Aragón” cuestión regulada en la Ley 3/2013,de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón y que excede al ámbito del presente proyecto de decreto. Así, el artículo 7.3 de la mencionada Ley determina que:
“La Academia Aragonesa de la Lengua estará compuesta por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la filología, literatura y lingüística, preferentemente doctores, y con preferencia de nativos hablantes, que cuenten con una larga trayectoria en la práctica y el fomento de los valores lingüísticos y literarios propios de la comunidad aragonesa, y en la que estén representadas las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón”.

Finalmente, se solicita que “en ningún caso se le asigne la nomenclatura `catalán ́ a la variedad de lenguas que existe en nuestro territorio” afirmando que la lengua hablada en la parte oriental de Aragón se denomina “chapurriau”. La denominación de “catalán de Aragón” para la lengua hablada en las comarcas orientales de nuestra Comunidad Autónoma es, precisamente, la que viene recogida en el artículo 4 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, cuyo tenor literal es el siguiente:
“El aragonés y el catalán de Aragón, en los que están incluidas sus variedades dialectales, son las lenguas y modalidades lingüísticas propias a que se refieren el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 y la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón”.
La referencia al “catalán” no solo es jurídica sino que es también la que viene recogida en todos los textos científicos de la romanística europea, así como en los atlas lingüísticos y en los documentos del Comité de Expertos y del Comité de Ministros del Consejo de Europa dimanantes de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ratificada esta última por España, mediante instrumento de 2 de febrero de 2001, y que pueden consultarse en la página web del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales: http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/politica_autonomica/participacion-ccaa-eu/consejo_europa_y_ocde/mpt_consejo_europa.html, en la que se dice textualmente:
En el caso de España, tiene especial importancia la Declaración que se hace con motivo de la ratificación de la Carta, y que se incluye en los primeros párrafos del instrumento de Ratificación, en la que se precisa el ámbito de aplicación en el que se diferencian dos niveles de protección diferentes:
1. Las lenguas reconocidas como oficiales en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña, Illes Balears, Galicia, Comunitat Valenciana y
Navarra.
2. Las lenguas regionales o minoritarias que los Estatutos de Autonomía protegen y amparan en los territorios donde tradicionalmente se hablan:
– Bable o asturiano y gallego, en Asturias.
– Aragonés y catalán, en Aragón.
– Gallego, en Castilla y León.
Por el contrario, la denominación de “chapurriau” como una lengua, no aparece citada en ningún texto ni jurídico ni científico. A este respecto conviene recordar que la Real Academia
Española, define “chapurrear” como: “Hablar una lengua con dificultad y cometiendo errores”.

Se rechazan, por tanto, las alegaciones presentadas.

Pérez cree que Aragón no tendrá una Ley de Lenguas hasta que “no haya consenso” sobre su papel en la sociedad

La consejera de Educación, Mayte Pérez, cree que la Comunidad aragonesa no podrá contar con una Ley de Lenguas hasta que haya “un consenso absoluto sobre el papel de la lengua y la labor de las administraciones para garantizar ese derecho”. Apuesta por “proteger al máximo” la lengua como “patrimonio inmaterial.
Redacción

imprimir correo

Pérez ha explicado que los habitantes de la comarca del Matarraña hablan el catalán con normalidad

Pérez ha explicado que los habitantes de la comarca del Matarraña hablan el catalán con normalidad

Zaragoza.- La consejera de Cultura, Mayte Pérez, cree que la Ley de Lenguas no llegará a Aragón hasta que haya un “consenso absoluto” sobre el papel de la lengua y la labor que las administraciones deben desempeñar para garantizar ese derecho de los ciudadanos. Esta ha explicado que la ley “se está modificando” para “garantizar derechos”.

Estas han sido unas declaraciones de la consejera que vienen a colación de que el instituto de Valderrobres vaya a iniciar para el próximo curso el proyecto “Lo llibre gran del Matarranya”, un proyecto que incluye el catalán en las aulas.

Pérez ha explicado que los habitantes de la comarca del Matarraña y de otras comunidades limítrofes con Cataluña o la Comunidad Valenciana hablan el catalán “con normalidad” y que lo que hay que hacer “es no crear un problema donde no lo hay”. Por ello, ha asegurado que el Gobierno de Aragón “protegerá al máximo ese patrimonio inmaterial que es la lengua”.

“La lengua siempre ha sido un elemento de conflicto y yo siempre intento trasladar ese mensaje de normalidad, por lo que el Gobierno no va a crear de esto un conflicto ni un ariete político”, ha concluido Pérez.

Origen: El Partido Popular reconoce la diversidad lingüística de Aragón: “No vamos a negar la evidencia” | Seminario Aragonés de Sociolingüística

Nota de prensa completa aquí.

* Tres de los autores del informe “L’aragonés y lo catalán en l’actualidat. Analisi d’o Censo de Población y Viviendas 2011”, impulsado por el Seminario Aragonés de Sociolingüística, se han reunido con la diputada María José Ferrando, representante del Partido Popular en la comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón. Esta ha negado la existencia de la lengua aragonesa como tal, admitiendo, a su vez, que la lengua catalana, con esa denominación, es la propia de las comarcas del levante aragonés.

Zaragoza, 14 de julio de 2017. Este miércoles la diputada María José Ferrando, del Partido Popular, ha reconocido la diversidad lingüística de Aragón, en una reunión en las Cortes. Al contrario de lo expresado hace unos días, durante la reunión con profesorado universitario no ha negado que haya aragoneses con otra lengua materna diferente al castellano.

La diputada, licenciada en Filología Hispánica, ha planteado varios argumentos políticos para defender la negativa de su partido a reconocer oficialmente los derechos civiles de los hablantes de lengua catalana y aragonesa.

El primero de ellos, la inexistencia de una lengua aragonesa. Como unidad lingüística, o “idioma” (subrayando por su parte el entrecomillado), para la diputada el aragonés no existe y su variedad standard carece de validez. Se reafirma así en su posición de eliminar esta denominación de cualquier legislación de protección de las lenguas aragonesas. Lo que es coherente con la denominación que su grupo parlamentario y el del Partido Aragonés propusieron en su Ley de Lenguas del año 2013: “lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica”, mediáticamente conocida como LAPAPYP, mientras en la romanística internacional y el resto de ámbitos científicos ha seguido denominándose “aragonés”.

En este primer punto, desde el Seminario se ha transmitido a la diputada que esta posición del Partido Popular, programática pero sobre todo mediática, se contradice en aspectos clave con sus actuaciones políticas:

 • Por la legislación con la que su partido ha reconocido al aragonés y al catalán mediante sus denominaciones cultas y científicamente aceptadas: Ley 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés, en su artículo 4. Siempre de acuerdo con su antiguo socio de gobierno, el Partido Aragonés que también reconoce la existencia de esta lengua.

 • Desatendiendo al hecho de que el propio Partido Popular ha promovido la enseñanza en educación primaria y secundaria de la “lengua aragonesa” (con esta denominación), aumentando el número de alumnado participante durante su último periodo de gobierno: de 278 en 2011 a 612 en 2014.

 • Y, además, que cargos políticos de su partido en municipios, diputaciones provinciales y comarcas han apoyado la protección de esta lengua.

El segundo argumento de la diputada ha sido la aceptación de que en Aragón se habla catalán: “no voy a negar la evidencia”. Añadiendo que es la misma lengua que se habla en territorios limítrofes, y que su denominación culta es esa, “catalán”. Justificando a continuación que su partido no accede actualmente a legislar con esa denominación “porque hay hablantes que la rechazan”.

Desde el Seminario, cuya posición académica es pública y compartida en foros científicos internacionales, hemos recordado que esta ambivalencia supone contradicciones en dos ámbitos:

 • El Partido Popular ha aprobado leyes y dictámenes que reconocen esta denominación cuando ha gobernado en Aragón.

 • Este partido ha votado en los municipios y comarcas catalanohablantes de Aragón declaraciones a favor de la denominación culta del idioma.

 • Y con el Partido Popular gobernando, las clases de lengua catalana en Aragón se han mantenido, con esa denominación, sin conflicto institucional alguno.

Al mismo tiempo, hemos recordado que tanto el informe que le hemos presentado, dentro de la ronda de contactos con grupos parlamentarios e instituciones, como las Encuestas de Usos Linguísticos de 2003 y 2014, muestran que los hablantes denominan mayoritariamente a su lengua como “catalán”; duplicándose en 10 años quienes así lo hacen: del 20’6% al actual 45’6%.

Y que, finalmente, la comunidad científica internacional ha manifestado reiteradamente que la lengua catalana se habla en Aragón, Valencia, Cataluña, Baleares, Andorra, Alguer y Pirineos Orientales.

Tras la entrevista, que ha quedado pendiente de un nuevo encuentro, en el que profundizar en los datos que aportamos, el Seminario Aragonés de Sociolingüística hace pública la siguiente declaración.

En primer lugar, hay un consenso mínimo entre todos los partidos políticos e instituciones a los que hemos presentado el informe: el reconocimiento de la diversidad lingüística.

En segundo lugar, que es preciso y posible, por tanto, desarrollar otros consensos para avanzar en las políticas públicas de gestión de nuestra diversidad lingüística:

 1. Precisar jurídicamente qué lenguas se hablan (con una denominación científica y no arbitraria).

 2. Y recabar fuentes oficiales sobre el número de hablantes y los municipios donde estas lenguas están presentes. Para ello, contamos con el Censo de Población y Viviendas de 2011 y las Encuestas de Usos Lingüísticos (2003 y 2014).

En tercer lugar, que, dado que todos los partidos reconocen la diversidad lingüística y todos proponen protegerla, otro consenso mínimo debe ser evitar el actual proceso de pérdida definitiva (en el caso del aragonés) y debilitamiento (en el caso del catalán).

 1. La comparación entre el informe de 2001 y el Censo de 2011 nos señalan que el aragonés ha descendido dramáticamente en número de hablantes y que su transmisión familiar apenas afecta ya a la mitad de las unidades familiares de los hablantes.

 2. Y la comparación del Censo de Población y Viviendas de 2011 y las Encuestas de Usos Lingüísticos (2003 y 2014) también nos alertan sobre una fragilización del catalán en la Ribagorza y el área del Mezquín-Bergantes, así como sobre una pérdida de hablantes cuanto menor es la edad.

En cuarto lugar, aceptando como consenso mínimo la legislación internacional sobre derechos humanos y la normativa europea sobre lenguas, las políticas públicas deben garantizar la erradicación del analfabetismo entre los aragoneses de habla aragonesa y catalana: sólo un 66,5% y un 48,8% respectivamente declaran saber escribir en su lengua, según el Censo de 2011.

Y en último lugar, atendiendo a la concepción del pluralismo democrático, este implica el reconocimiento político de la diversidad cultural de cada país. Una diversidad que puede ser abordada desde las políticas públicas al menos de tres formas. Cada una de las cuales está presente en las posiciones actuales de los partidos políticos de nuestras Cortes.

 • La de quienes defienden la actual legal de los aragoneses de lengua catalana o aragonesa, son políticas discriminatorias, al promover un trato desigual a una parte de los ciudadanos, en función de su cultura.

 • La de quienes proponen una , que pasa por una homogeneización por asimilación. En el caso de Aragón por la castellanización o pérdida de la lengua propia, sea aragonesa o catalana.

 • Y, por último, las políticas públicas que proponen una , que pasa por la aceptación legislativa de la diversidad cultural y por la regulación en de todas las comunidades culturales y lingüísticas.

Desde el Seminario Aragonés de Sociolingüística creemos que los partidos representados en las Cortes deben dar el paso desde ese consenso mínimo actual, de reconocimiento de la diversidad, al necesario reconocimiento de la igualdad efectiva de derechos de toda la ciudadanía aragonesa.

Informació sobre el nou reglament de les Corts d’Aragó.

S’ha aprovat el nou reglament de les Corts d’Aragó: http://www.cortesaragon.es/Nota-de-prensa.712+M51e9c0a978f.0.html?&no_cache=1
Dues esmenes al article 6 (llengües): http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/8624462dba822641c12567ad003ec605/0b1d6bfd4fd5fdd8c1258131002893c6?OpenDocument
ENMIENDA NÚM. 1 A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: María Eugenia Díaz Calvo, del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, al amparo de lo establecido en el artículo 140.2, en relación con el artículo 123 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda a la Proposición de Reforma del Reglamento de las Cortes de Aragón.
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN Sustituir el artículo 6 por la siguiente redacción: «Artículo 6. Uso de lenguas propias. Las Cortes de Aragón reconocen el derecho de cualquier persona a dirigirse y ser atendido en cualquiera de las lenguas propias de Aragón, sin perjuicio de lo que establezca la legislación vigente en materia de lenguas. Quien así lo desee podrá dirigirse por cualquier medio a las Cortes de Aragón en cualquiera de las lenguas propias de Aragón. Los Diputados, miembros del Gobierno o cualquier persona que intervenga en las sesiones oficiales de los órganos de las Cortes de Aragón, podrán hacerlo en cualquiera de las lenguas propias de Aragón. Las Cortes de Aragón habilitarán los medios necesarios para la traducción e interpretación a fin de garantizar este derecho.» MOTIVACIÓN Por considerarlo más conveniente. Zaragoza, 23 de mayo de 2017. La Portavoz MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

ENMIENDA NÚM. 2 A LA MESA DE LA CORTES DE ARAGÓN: El Grupo Parlamentario Mixto (CHA), al amparo de lo establecido en el artículo 140.2 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda a la Proposición de reforma del Reglamento de las Cortes de Aragón. ENMIENDA DE ADICIÓN Añadir al final del artículo 6 el siguiente texto: «2. Cualquier persona podrá dirigirse por escrito a las Cortes de Aragón en cualquiera de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón reconocidas en la legislación vigente, pudiendo ser respondida, además de en castellano, en esa lengua. En los debates de las Cortes de Aragón, tanto en pleno como en comisión, los diputados y las personas que comparezcan podrán utilizar, además del castellano, cualquiera de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón reconocidas por la legislación, aportando en este caso, si es requerido para ello, su traducción al castellano.» MOTIVACIÓN Por considerarlo más conveniente. En el Palacio de la Aljafería, a 22 de mayo de 2017.  El Portavoz GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ

=============
Resultat: http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/8624462dba822641c12567ad003ec605/d4e7c18fa031873ac1258147004daf24?OpenDocument
Artículo 6:

— La enmienda núm. 1, del G.P. Podemos Aragón, queda rechazada al obtener el voto a favor de los GG.PP. enmendante y Mixto, en contra de los GG.PP. Popular, Socialista y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y la abstención del G.P. Aragonés.

— La enmienda núm. 2, del G.P. Mixto, queda rechazada al obtener el voto a favor de los GG.PP. enmendante y Podemos Aragón, en contra de los GG.PP. Popular, Socialista y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y la abstención del G.P. Aragonés.
=============

L’article final queda (la negreta, una adició proposada en una esmena del PAR):

Artículo 6.Lenguas.

Las Cortes de Aragón adaptarán sus actuaciones interna y externa, así como sus relaciones con los ciudadanos, a las obligaciones derivadas de la legislación vigente en materia de lenguas, y en virtud de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía.

 

Font: Juan Pablo Martínez

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: