Skip to content

Archive

Category: Llengua

https://twitter.com/pensem_cat/status/1547514992328450049

Source: Hèctor Moret, nou acadèmic numerari de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua » Temps de Franja

El mequinensà, que quedarà adscrit a l’Institut Aragonès del Català, és el setzè acadèmic numerari d’aquesta corporació

// Redacció

El proppassat vint-i-dos de juny es va celebrar una sessió extraordinària monogràfica del Ple de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, en què es va dur a terme la votació per a la provisió d’una vacant a l’àmbit lingüístic del català d’Aragó.

Els acadèmics i les acadèmiques numeraris havien disposat prèviament d’un termini d’un mes per presentar candidatures, que havien d’estar avalades per, almenys, una tercera part dels membres del Ple. Després de la votació secreta corresponent, el filòleg i escriptor Hèctor B. Moret Coso va ser elegit per unanimitat nou acadèmic numerari de la corporació. L’escriptor mequinensà s’unirà així, a la propera reunió del Ple de l’Acadèmia, als quinze acadèmics que van ser nomenats pel Decret 122/2021, de 29 de juliol, del Govern d’Aragó. A més, serà el setè membre numerari de l’Institut Aragonès del Català, que amb aquest nomenament arriba al nombre mínim de components que estableixen els estatuts de l’Acadèmia.


Perfil d’Hèctor Moret

Hèctor Moret (Mequinensa, 1958) és filòleg i treballa com a professor d’educació secundària. És poeta, assagista, narrador, crític literari i investigador i historiador de la llengua i la literatura catalanes. És un dels millors coneixedors de la literatura aragonesa en llengua catalana i ha realitzat una tasca enorme de recerca i difusió de la cultura i la llengua del poble i, en general, de tot l’Aragó catalanòfon.

Hèctor Moret. / C. T.

És autor dels poemaris Pentagrama (1987), Joc de daus (1988), Ròssecs (1992), Al cul del sac trobarem les porgueres (1993), Antídots (1996), Temps pervers (1999), Camp clos/Campo cercado (2006), Dat pel sac (2020) i de l’antologia lírica In nuce (2004). Entre els estudis sobre la llengua i literatura catalanes a Aragó destaquen Sobre la llengua de Mequinensa (1994), Estudi descriptiu de la llengua de Fraga (1995) —amb Josep Galan —, Aproximació descriptiva a la llengua de Saidí (1996) —amb Màrio Sasot— o Indagacions sobre llengua i literatura catalanes a l’Aragó (1998). Ha publicat més de cent articles, comunicacions i col·laboracions a revistes especialitzades, actes de congressos, etc. Ha dirigit diverses antologies d’autors de l’Aragó catalanòfon: Quaderns de la Glera, Quaderns de les Cadolles i Quaderns del Cingle, i ha estat implicat a les recopilacions de literatura popular Lo Molinar, literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa i Bllat Colrat! Literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça.

Com a columnista, sol utilitzar el pseudònim Esteve Betrià, i com a redactor, el de Berenguer de Mussots. També ha publicat contes i narracions amb el pseudònim Marc Cornell.

Hèctor Moret navegant sota el castell de Mequinensa. / Coses del Poble

Què és l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua?

L’Acadèmia Aragonesa de la Llengua va ser creada per la Llei 3/2013, de 9 de maig, d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó, més coneguda com a «Llei de Llengües d’Aragó», i es regeix pels Estatuts aprovats al Decret 56/2018 del Govern d’Aragó. És una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, que exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària per garantir-ne l’objectivitat i la independència.

Quines funcions té l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua?

A l’Acadèmia li competeix l’establiment o l’adaptació de les normes d’ús correcte de les llengües i les modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó, descriure’n les normes gramaticals i inventariar-ne el lèxic. Com indica la Llei 3/1999, del Patrimoni Cultural Aragonès, aquestes llengües són aragonès i català d’Aragó, amb les seves varietats dialectals. Altres funcions són vetllar pels drets lingüístics dels parlants, col·laborar en la formació del professorat o assessorar els poders públics i institucions tant sobre l’ús correcte de les llengües pròpies com sobre la promoció social d’aquestes.

Contacte: info@academiaaragonesadelalengua.org

Source: Fonética histórica comparada de las lenguas iberorrománicas | Cursos de verano

Fecha evento:
14/07/2022 al 15/07/2022
Coordinación:

Javier Giralt Latorre, TU (Universidad Zaragoza)/ Francho Chabier Nagore Laín, TU (Universidad Zaragoza)

Presencial
Horas lectivas totales:
20.00h.
Horas lectivas presenciales:
17.00h.
Horas no presenciales:
3.00h.
Tarifa general:
130 euros
Tarifa reducida:
110 euros
Objetivos:

En cursos anteriores se han tocado diferentes temas relacionados con las lenguas minoritarias, centrando la atención en las lenguas románicas de la Península Ibérica o, más específicamente, de Aragón. Así, se han abordado la normalización social, la normativización interna, la historia, la literatura, las variedades fronterizas o de transición, etc. Este curso se centra en la “Fonética histórica de las lenguas iberorrománicas”. Se pretende con ello dar una visión de conjunto de los rasgos evolutivos desde el latín hasta las diferentes lenguas romances de la Península Ibérica, incluyendo los latinismos en el vasco, de manera que los alumnos matriculados en el curso puedan disponer de una visión general y comparada de las características más específicas en cuanto a la fonética evolutiva de los diferentes sistemas lingüísticos.

El interés reside en que las ponencias, impartidas por especialistas en cada dominio lingüístico, componen un conjunto organizado y bien estructurado, al que difícilmente pueden acceder los estudiantes de filología en sus programas de estudios, y que permite el análisis comparado de las características de las diferentes lenguas. Nuestra intención es publicar posteriormente las diferentes intervenciones de los ponentes en el curso, de manera que la publicación podría dar lugar a un pequeño manual especializado sobre la materia. Debemos hacer notar que se incluyen las lenguas de Aragón, tanto las propias, es decir, el aragonés y el catalán, como la adoptada en el curso de la historia, es decir, el castellano, Y junto a ellas, el gallego y el portugués, el asturiano, el occitano (gascón aranés) y los romanismos en el vasco.

Programa:

Jueves, 14 de Julio
09:30 h. Tendencias evolutivas generales de Iberorromania frente a otras áreas románicas. [8]
12:00 h. Fonética histórica del gallego y del portugués. [9]
16:00 h. Fonética histórica del asturiano. [10]
18:00 h. Fonética histórica del castellano. [2]
20:15 h. Presentación del Diccionario Etimológico Asturiano, en varios tomos, por su auto. [10]

Viernes, 15 de Julio
09:30 h. Comportamiento fonético en euskera de las palabras procedentes del latín. [7]
12:00 h. Cuestiones de fonética histórica del aragonés. [5]
16:00 h. Aspectos de fonética histórica del occitano (gascón aranés). [6]
18:00 h. Cuestiones de fonética histórica del catalán. [1]
20:15 h. Presentación del volumen que recoge las ponencias del curso de 2021: Aragonés y catalán en la literatura de Aragón, por los editores, Javier Giralt (UZ) y Francho Nagore (UZ). [3] [4]

Ponentes:

1 Daniel Recasens i Vives, Universitat Autònoma de Barcelona
2 Fernando Sánchez-Miret , Universidad de Salamanca
5 Jesús Vázquez Obrador, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza
6 Jordi Suïls Subirà, Universitat de Lleida
7 Juan Carlos López-Mugartza Iriarte, Universidad Pública de Navarra / / Nafarroako Unibertsitate Publikoa
8 Ramón d’ Andrés Díaz, Universidad de Oviedo
9 Ramón Mariño Paz, Universidade de Santiago de Compostela
10 Xosé Lluis García Arias, Universidad de Oviedo

Alumnado:

Estudiantes de Filología y otras titulaciones humanísticas; profesores de Educación Secundaria; doctorandos en Filología; en general, interesados en el estudio y conocimiento de las lenguas de la Península Ibérica.
Formación exigible a los interesados en matricularse: Preferentemente, titulados universitarios en Filología u otras titulaciones humanísticas, pero pueden matricularse también estudiantes universitarios y, de haber plazas disponibles, cualquier interesado.

Reconocimiento de créditos:

Solicitado el reconocimiento como créditos por las Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza.

0,5 ECTS

1. Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso.

2. Reconocimiento como créditos ECTS en el Grupo 9 de Universidades (G-9): Más información en https://cursosextraordinarios.unizar.es/ (Apartado créditos).

3. Créditos ECTS en otras universidades.

Los estudiantes interesados en que su Universidad les reconozca como créditos ECTS por haber realizado un Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza, deben consultar con la Secretaría de su Facultad o Escuela de origen tal posibilidad.

Procedimiento de evaluación:

Será suficiente la asistencia y participación en las sesiones, al menos el 85 % de las horas previstas en el programa.

Lugar de celebración:

Aulas de la Residencia Universitaria de Jaca,
C/ Universidad, 3
22700 Jaca (Huesca)

Alojamiento:

Residencia Universitaria de Jaca,
C/ Universidad, 3
22700 Jaca (Huesca)

Consultas y reservas de alojamiento:
http://www.unizar.es/resijaca
Tfno.: 974 36 01 96
e-mail: resijaca@unizar.es

Source: Aragón estrena un nuevo documental para conocer la historia de las lenguas propias

La puesta de largo será este viernes a las 18 horas en el canal de YouTube de Lenguas de Aragón

Vicky Calavia dirige este filme, que forma parte del proyecto ‘Vozes en o zierzo/veus en el cerç/voces en el cierzo’

Aragón y sus lenguas
El estreno será este viernes a las 18h

La Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón ha elaborado un nuevo documental para conocer desde un punto de vista serio y riguroso la historia del aragonés y el catalán de Aragón. ‘Aragón y sus lenguas’ se estrenará este viernes, a las 18 horas, en el canal de YouTube de Lenguas de Aragón: https://youtu.be/CTTnk58BqdE

Cómo se formaron, de dónde proceden, si son lenguas o dialectos o cuál es la denominación científica de las lenguas de Aragón son algunas de las cuestiones que trata el documental, dirigido por Vicky Calavia. El filme, de 22 minutos, forma parte del proyecto ‘Vozes en o zierzo/veus en el cerç/voces en el cierzo’, que incluye diversas actividades que se llevarán a cabo en 2022 y 2023. El documental que hoy se presenta nace como una adaptación del que se estrenó el pasado Día de la Lengua Materna, de mayor duración.

El audiovisual, con el que la Dirección General de Política Lingüística quiere dotar a la ciudadanía de una nueva herramienta para conocer las lenguas de Aragón, realiza un recorrido por la historia del aragonés y el catalán de Aragón, a través de los más de mil años que han pasado desde los primeros testimonios escritos aparecidos en el siglo X, hasta nuestros días, tiempo en el que se han alternado momentos de mayor o menor esplendor para ellas.

Así, trata temas como los orígenes, la expansión ligada al fenómeno repoblador durante el siglo XIV, las negativas repercusiones para las lenguas propias derivadas de la llegada de la dinastía Trastámara como consecuencia del Compromiso de Caspe o la entrada en los “sieglos foscos” tras la derogación de los Fueros de Aragón con los Decretos de Nueva Planta.

Por otro lado, también se reflexiona sobre la aparición de los primeros trabajos lexicográficos entre los siglos XVII y XIX, la llegada de romanistas extranjeros impulsados por el espíritu del romanticismo, el parón ocasionado por la Guerra Civil, el resurgimiento a partir de la década de 1970 y los esfuerzos invertidos en los últimos años por la defensa de estas dos lenguas.

Más herramientas sobre las lenguas de Aragón

Este documental es una más de las herramientas que la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón pone en marcha para la difusión y conocimiento de las lenguas propias. La web https://lenguasdearagon.org/ , que se abrió a finales de 2016, sobrepasa ya los 3 millones de visitas, con una media de 3.500 diarias.

También se encuentra operativo el Aragonario (https://aragonario.aragon.es), un diccionario castellano-aragonés y aragonés castellano que se ha ido ampliando hasta llegar a las 40.000 entradas actuales, incorporando además una síntesis vocal que lee la voz elegida y un conjugador de verbos. Asimismo, se ha puesto en marcha el traductor automático TraduZe (https://traduze.aragon.es/) y se está trabajando en la tercera y última fase de un reconocedor de voz (ReconoiXe), que la analiza y la transcribe en forma de texto escrito.

Por otro lado, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con la colaboración del Instituto Aragonés de la Juventud y el Ministerio de Cultura y Deporte, ha puesto a disposición de los centros educativos una agenda escolar digital multilingüe para el curso 2022-2023 en castellano, aragonés, catalán de Aragón, inglés y francés, con recursos didácticos y refranes en nuestras lenguas propias, que favorecerá la transición hacia la eliminación del papel, como factor de sostenibilidad.

Asimismo, desde el 1 de julio el Monasterio de Casbas de Huesca es sede del Centro de Interpretación del aragonés / Zentro d’Interpretazión de l’aragonés ‘Ana Abarca de Bolea’. Este espacio acoge una exposición permanente del aragonés y funciona como un equipamiento cultural con el objetivo principal de promover el aprendizaje creativo de esta lengua.

*Se adjunta audio del director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, José Ignacio López Susín

López Susín sobre el documental Aragón y sus lenguas

Aragón y sus lenguas
El estreno será este viernes a las 18 h

Source: El IES Matarraña ofertará la séptima hora para la optativa de catalán

La implantación de la LOMLOE permitirá que los alumnos de 1º de ESO puedan cursar esta asignatura sin renunciar a otras como música, plástica y tecnología

Imagen de archivo del IES Matarraña, en Valderrobres./ L.C.
Imagen de archivo del IES Matarraña, en Valderrobres./ L.C.

Los alumnos de 1º de ESO del IES Matarraña de Valderrobres podrán asistir a clase de catalán en séptima hora y ya no tendrán que elegir entre las distintas optativas que oferta el centro. La medida será una realidad a partir del próximo curso 2022-2023 dentro de la aplicación de la nueva Ley de Educación, la llamada LOMLOE que está llamada a sustituir a la anterior ley, la denominada LOMCE.

En aplicación de esta nueva ley, el Gobierno de Aragón decidió que el catalán deje de ser una optativa que solo pueda cursarse en contraposición a otras asignaturas como música, plástica y tecnología. Hasta ahora, los alumnos que deseaban cursar catalán, debían elegir entre otras optativas como música, plástica y tecnología. Con la nueva ley, el catalán, sin perder su carácter de optativa, deberá sin embargo impartirse en una hora adicional. De este modo el centro educativo valderrobrense la impartirá en séptima hora, esto es, de 14.20 a 15.30 los lunes y los miércoles.

Cabe recordar, que la LOMLOE se implantará este año en los cursos impares: 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato. «Hemos ya comunicado los nuevos cambios en la reunión y jornada de puertas abiertas que se celebró en junio. La nueva ley afecta a los cursos impares pero solo será en 1º de ESO donde se aplique la séptima hora», explicó Begoña Dominguez, nueva directora del IES. En el caso de 3º de ESO el catalán se ofertará como asignatura de libre configuración autonómica junto con el francés, economía social, iniciación a la filosofía y cultura clásica, por lo que, en este caso al igual que en Bachillerato, no se ofertará como séptima hora.

No obstante, la implantación de la séptima hora provocará que se deba de habilitar un transporte escolar alternativo para el caso de los alumnos que no residen en Valderrobres. En este caso se contempla desde taxis, hasta que sean los padres los que recojan a sus hijos para después, abonarles los gastos de transporte a través de ayudas individualizadas. Desde la Asociación de Padres y Madres en Defensa del Catalán (Clarió) aplaudieron la nueva consideración que tendrá el catalán a partir del próximo curso. «Sabemos que implantar la séptima hora es un cambio, pero pensamos que será muy positivo. En otros centros educativos de Aragón ya funciona y ha sido muy satisfactorio», explicó Pepa Nogués, portavoz de Clarió. Nogués subrayó que con este cambio los alumnos «ya no tendrán que escoger entre estudiar catalán o renunciar a otras optativas».

Bi’staba expectativas por veyer si l’alcaldesa d’Ansó y presidenta d’a Chacetania, Montse Castán (PSOE), feba parte d’o suyo discurso d’entrega d’o Truco’22 en aragonés ansotano. Ella mesmo heba declarau fa 4 anyos que feban tot lo que podeban pa salvaguardar esta variedat de l’aragonés, con libretz y vocabularios.

Pero atro anyo mas tamién, acompanyada d’a consellera comarcal de cultura, la chesa Elena López, evitaba pronunciar parte d’o discurso enta o publico en aragonés. Agún mas, sabendo los suyos esfuerzos por recuperar esta luenga, y en saber a suya capacidat por os papels de teatro en aragonés con Dingolongando.

Tot pareix indicar que a normalización de l’emplego de l’aragonés no figura entre as suyas prioridatz. Manimenos, a publicación d’edicions limitadas de vocabularios y cuentetz ye prou pa o PSOE Chacetania, pa recuperar esta luenga en peligro d’extinción.

Este zaguer sabado, 2 de chulio, con enchaquia d’a reducida edición d’o PIR’22 festival de cultura pirenaica, Montse Castán y Elena López s’encargaban de dar iste premio “Truco” en a pista polideportiva d’Ansó. O maximo reconoiximiento con que este certament premia o treballo de difusión d’a musica y a cultura tradicional. Entre os acompanyants, lo propio receptor d’o premio, representando la Escola Folk del Pirineu en Arsèguel (Lleida) (pirineo catalán), y Huntza (País Basco) aguardando pa empecipiar a suya actuación. Bells dos s’encargoron en os suyos discursos de resaltar a suya condición de parladors de catalán y euskera respectivament.

Argüello que, como siempre, trobamos a faltar entre a clase politica aragonesa. Temerosos de normalizar o discurso en publico en aragonés. Aspecto este fundamental para la suya recuperación, como asinas reconoixen todas/totz os expertos lingüistas.

Como nota, anyadir, que dimpués de 4 edicions consecutivas editando lo programa d’o PIR tamién en aragonés. Estianyo, y a falta de presión por parte d’o grupo Cambiar-Puyalon en a Comarca, se tornó a la edición monolingüe en castellano d’o programa.


❌ Oco que tornem a anunciar programació del CSA !!!

➡ Després de molt temps lo hip hop i les seues variants tornen al nostre escenari. Lo pròxim 23 de juliol a partir de les 22.30 de la nit tindrem un bolo en que vindrà des d’Alcanyís per a fer-mos ballar en lo seu Dancehall / Reggae / Soca. 🎤🎹🎺

💥 No t’he quedos a casa i vine a passar un bon rato en natres !!!

Podeu reservar lo vostre puesto fent un donatiu anticipat (5 euros) a LO CAFE o per BIZUM al 657 40 17 32 posant STAHLMARKUS

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

#CSAlargilaga #Argilaga #massalió #matarranya #concert #enconcert #endirecte #hiphop #rap #soul #dancehall #soca #reggae #Stahlinc #MarkusMonteiro #vaqueballaremunratet #rimesibailoteos #cosesquefemlesdepoble #cosesquefemalpobles #diy #ultradiy #ruraldiy #femloquepodem #nopodeudirquenotenimvarietatmusical #varietatomort #sardineta #ixdecasa #fotli #vavava

El ‘Rock trabucaire’ de Au D’asti surge entre Binéfar, Fonz, Barbastro y Tamarite. Este viernes presentan su primer disco en la sala López de Zaragoza junto con los canadienses Belvedere.
Los cinco integrandes de au d'asti en un campo verde

Continuar llegint: Au D’asti: “Estamos aquí, vamos a luchar por lo nuestro y a hacernos oír”

Source: En record de Carmelo López Esteruelas » Temps de Franja

// Carles Sancho

És recent la mort de Carmelo López després d’una llarga malaltia que, a poc a poc, l’anava limitant. Va nàixer al petit municipi de Jatiel —Bajo Martín, Terol— el 1940, estudià batxillerat a l’Institut d’Alcanyís i ingressà com a treballador de correus a la capital del Baix Aragó el 1958. Set anys més tard es traslladà a l’oficina de Vall-de-roures com administrador de correus on va treballar fins la seua jubilació. El 1982 serà un dels impulsors de l’Asociación Cultural de Valderrobres (ASCUVAL) i de la revista comarcal bilingüe, sobretot en la primera època, Gaceta del Matarraña. Boletín informativo y cultural que estarà activa durant una dècada, entre 1984 a 1993.

Per dinamitzar la lectura de la població, apareixerà com un dels principals promotors de la Biblioteca Municipal de Vall-de-roures. També s’implicarà durant molt de temps en la Junta de Pares i Mares en els seus primers passos de l’Institut ‘Matarraña’. El seu interès en el món de la cultura el portarà a formar part de la Junta Directiva de l’Asociación Cultural Repavalde que es constituirà el 2003, una vegada desapareguda ASCUVAL. Amb el professor Manuel Segurana Roglán publicaran Valderrobres paso a paso (2005) un treball molt complet i ampli sobre la capital del Matarranya. Carmelo tenia una gran afició per recórrer tot el terme del seu poble d’adopció, visitar masos i parlar amb els masovers, fotografiar, preguntar als més vells, entrevistar als personatges més interessants sobre costums i tradicions i anotar en tota classe de detalls tot allò que observava i que li contaven. Totes estes investigacions han donat lloc a un arxiu personal prou estens i important, fruit del seu minuciós treball de recerca durant més de quaranta anys. Publicà gran quantitat d’articles a Gaceta del Matarraña, en solitari i amb col·laboracions, i també a La Comarca, Diario de Teruel, programes de Festes de Vall-de-roures i altres pobles de la comarca. El 20017, ja molt afectat per la seua malaltia, es va organitzar un emotiu homenatge a Vall-de-roures en reconeixement del seu treball en el món de la cultura i una exposició amb una petita mostra del seu gran arxiu personal.

Primer número de la ‘Gaceta del Matarraña’. / Arxiu de Carles Sancho

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.