Carles Terès: És tan ridícul que gent que mai no s’havia mogut ara es pot mobilitzar – Opinió contundent – VilaWeb

Carles Terès: És tan ridícul que gent que mai no s'havia mogut ara es pot mobilitzar - Opinió contundent - VilaWeb.   Alguns càrrecs polítics del govern aragonès, algun diputat…

ĹÈĆŜÎĈ Mallorquí, Menorquí i Català

Fotos de la cronologia. Grûpõ d'Äcsíãù Mâìõnèsã   Âqûí hävèû d'ûńä śâĺĺãĉŝìó dã ḿótŝ qûé ćóńfìŕḿãń qûé'ś ḿãńòŕqûí ńò ãŝ pàś bâĺéà, è pĺáńtêjâ qûê'ś bâĺéà śỳà ûń dîàĺètté dé'ŝ…