Xarrada: “Queretes fa 800 anys”

Fotos de la cronologia.

TEMES QUE TRACTAREM LO DIA 30 A LA XARRADA DE QUERETES FA 800 ANYS

Perquè lo terme de Queretes està tant repartit ?
Perquè tenim dedicat un carrer a la “Orden de Calatrava” ?
Perquè érem aldea d’Alcanyís ?
Des de quan lo límit entre Aragó i Catalunya en lo nostre cas és lo riu Algars ?
De on bé la llengua que parlem ?
Perquè los capellans de Queretes eren del Bisbat de Tortosa ?
On estave lo castell de Queretes ?
Perquè tenim una plaça que se diu “del deume” i la casa “del deume” ?
Eren moros la gent que vivia a Queretes abans de la conquesta cristiana, fa, diguem 900 anys?
I ATRES………..
Al 1192 l’orde de Calatrava dóna carta de poblament a Queretes: “En la era de 1230 (any 1192) la Religión da a cincuenta pobladores todos los términos y tenencias (confrontándolas) con los yermos, aguas y montes de Cretas. Reservan el dominio, horno y calonias y prohíben que no puedan ajenar, vender ni empeñar a caballeros ni religión alguna.” (Carlos Laliena, Sistema…, i Joan Lluís Camps, Recopilación…, BRAH, CSC, I-17, f. 71.)
Foto: Al 1192 l’orde de Calatrava dóna carta de poblament a Queretes: “En la era de 1230 (any 1192) la Religión da a cincuenta pobladores todos los términos y tenencias (confrontándolas) con los yermos, aguas y montes de Cretas. Reservan el dominio, horno y calonias y prohíben que no puedan ajenar, vender ni empeñar a caballeros ni religión alguna.” (Carlos Laliena, Sistema..., i Joan Lluís Camps, Recopilación..., BRAH, CSC, I-17, f. 71.)