Una gollada a cuasi 20 años d’aragonés en a escuela (Centro Aragonés de Barcelona)

Origen: Seminario 5 – Centro Aragonés de Barcelona

Seminario 5

Tetulo: Una gollada a cuasi 20 años d’aragonés en a escuela. Analís d’a suya situazión e futuro a trabiés d’as actituz d’a comunida educatiba e presentazión d’os resultaus d’a suya amostranza. Qué ye menester ta amillorar a situazión? Proposas de treballo.

Direutor: Iris Orosia Campos Bandrés.

Data: 2 de Chulio de 2016 

Perfil d’os partizipans: estudians de machisterio e soziolochía, mayestros d’aragonés, personal academico, personal dozén en cheneral.

Contenius:

Introduzión cheneral sobre a istoria d’a luenga aragonesa en l’aria educatiba: dende a represión lingüística pasando por a plegada d’a democrazia e dica a plegada de l’aragonés en as aulas.

Ta que ha feito onra l’amostranza aplicada dende 1997? Presentazión de resultaus d’a competenzia lingüística d’os ninos que aprenden aragonés en diferens contextos academicos e soziolingüísticos.

Qué futuro ye posible ta l’aragonés? Presentazión de resultaus de rezerca sobre as actituz lingüísticas d’a comunidá educatiba (encuesta en todas as escuelas publicas d’o dominio de l’aragonés seguntes o Anteproyecto de Ley de Lenguas de 2001).

Qué ye menester? Repaso a modelos d’amostranza en atros territorios plurilingües europeus. Analís d’as posibilidaz ta l’aragonés seguntes a suya realidá sozial e lingüística en l’Alto Aragón.

Os recursos didauticos. Qué ye menester? Cómo fer ferramientas que en beras faigan onra? Claus ta a paranza de materials.

Exerzizios: ideyas e primers pasos ta a creyazión de materials didauticos.

Discusión sobre posibles proyeutos colaboratibos: “Replega de materials ta Educazión Infantil e Primaria (ferramienta dichital)”. O treballo d’os mayestros d’aragonés tener unas precarias condizions como contar con chornadas laborals radidas en as que no se cuenta con prou tiempo ta a paranza d’as clases. A isto s’adibe o baxo estatus d’a luenga en a soziedá e tamién dentro d’os propios claustros, asinas como a manca de materials didauticos, custión d’a que nunca no s’ha parau cuenta dende l’administrazión. A ideya d’iste proyeuto ye fer una replega de materials diseu00f1aus de propio ta os mayestros que son fendo clases d’aragonés agora (curso 2015/2016). Se lebará un listau de ferramientas que troban a faltar (cuentez, fichas, chuegos, ezt) e se proposará o diseño parando cuenta d’a bariedá de l’aragonés d’a escuela dende a que s’ha feito cada requesta e parando cuenta d’un conchunto de claus ta que o material siga coderén con as metodolochías más adecuadas en l’amostranza de L2.

Pre d’a inscrizión: 15 Eur.