4t. Concurs Fotogràfic i Literari Taula del Sénia 2010

4t. Concurs Fotogràfic i Literari
Taula del Sénia 2010
Tema obligatori: “oficis tradicionals d’esta zona”

BASES:
1) Es convoquen els següents premis:
– Premi de FOTOGRAFIA, a una col·lecció fotogràfica d’entre 5 i
10 fotografies. El 1r premi rebrà 1.000 €. Hi haurà un accèssit de
300 €, sols per a persones empadronades als pobles de la
Mancomunitat.
– Premi de POESIA, a un recull d’entre 1 i 10 composicions
d’extensió i format lliure. El 1r premi rebrà 1.000 €. Hi haurà un
accèssit de 300 €, sols per a persones empadronades als pobles
de la Mancomunitat.
– Premi de NARRATIVA, a un relat d’una extensió d’entre 5 i 20
pàgines. El 1r premi rebrà 1.000 €. Hi haurà un accèssit de 300 €,
sols per a persones empadronades als pobles de la
Mancomunitat.
2) El tema obligatori i comú dels tres premis serà: “oficis
tradicionals d’esta zona”.
3) Tots els treballs que aspiren a qualsevol d’estos premis hauran
de ser originals i inèdits. Ningú podrà presentar més d’un treball a
cap dels premis.
4) Les obres que aspiren al premi de fotografia, hauran de
presentar-se en format paper d’un tamany de 22 x 30 cm, podent
ser tant en color com en blanc i negre i es poden complementar
en format digital. Al darrera de cada fotografia, deurà constar el
nom del municipi on s’ha fet. Es presentaran sense signar, amb
un lema o pseudònim, i acompanyades d’un sobre tancat, a
l’exterior del qual ha de constar el lema i el premi a que aspira, i
dintre, el nom i cognoms, DNI i l’adreça i telèfon de l’autor/a. Un
cop elegits els guanyadors, hauran de presentar les fotografies
en format digital. No es retornaran els treballs premiats. Així
mateix, l’organització es pot quedar una fotografia de cada treball
presentat no premiat, que podrà utilitzar lliurement.
5) Les obres literàries, poesia i narrativa, hauran d’estar escrites
en català/valencià i a màquina, a doble espai, en fulls DIN-A4, i
presentades sense signar, amb un lema o pseudònim, i
acompanyades d’un sobre tancat, a l’exterior del qual ha de
constar el lema i el premi a que aspira, i dintre, el nom i cognoms,
DNI i l’adreça i telèfon de l’autor/a. Els treballs s’hauran de
presentar per triplicat.
6) El termini d’admissió dels originals acabarà el divendres 9 de
juliol de 2010 a les 14 hores. Tots els treballs s’hauran de fer
arribar a l’Oficina de la Mancomunitat de la Taula del Sénia; pl.
Sant Antoni s/n, 2n; 12500 VINARÒS. Qualsevol consulta es pot
fer al telèfon 964.459517.
7) Els Jurats dels premis estaran formats per membres de la
Mancomunitat, representants dels patrocinadors i experts en
cadascun dels temes.
8) El veredicte dels Jurats es farà saber en l’acte de lliurament
dels premis que es realitzarà en el dia i hora que prèviament
s’anunciarà.
9) L’acceptació del premi comportarà la cessió dels drets de
publicació i edició a favor de la Mancomunitat de la Taula del
Sénia.
10) Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert, a criteri del
Jurat.
11) L’organització no s’obliga a retornar els treballs no premiats
que no haiguen estat recollits dintre dels 30 dies següents a la
data d’adjudicació dels premis, passats els quals podran ser
destruïts.
12) Qualsevol cosa no prevista en estes Bases serà resolta pels
Jurats qualificadors. El sol fet de presentar-se al concurs
pressuposa l’acceptació íntegra de les Bases i dels drets i
obligacions que se’n deriven.

4t_concurs_tds0.pdf (Objecte application/pdf ).