Concurs literari de la casa catalana de Saragossa

BASES V CONCURS LITERARI CASA CATALANA DE SARAGOSSAcatala2024

Casa Catalana de Zaragoza
IV Concurs literari de la casa catalana de Saragossa
Premis Sant Jordi 2024
BASES
1.- Hi pot parࢢcipar qualsevol persona que presenࢢ una obra redactada en català o en castellà
2.- Cada parࢢcipant pot presentar una obra de cada una d’aquestes dues modalitats “Narraࢢva”
o “Relat curt”, de temàࢢca lliure. El treball ha de ser original, inèdit i no premiat en altres
certàmens literaris.
3.- L’extensió del text serà: Entre cinc-centes y mil (500-1000) paraules pels relats curts i entre
mil cinc-centes i dues mil cinc-centes (1500 – 2500) paraules per a la narraࢢva.
PRESENTACIÓ I TRAMESA D’OBRES
4.- En els originals ha de constar el ࢤtol però no l’autor. Els treballs es presentarán signats amb
un pseudònim
Mitjançant el mateix correu s’enviaran les següents dades:
* Categoría
* Nom i cognoms
* Pseudònim
* Correo electrònic
* Número de telèfon
Els candidats presentarán la seva obra (obres, si parࢢcipen en les dues
modalitats) mitjançant correo electrònic amb un document adjunt en format
PDF a la adreça següent: casacatalanasaragossa@gmail.com
No es recolliran treballs presentats mitjançant altres adreçes de correu ni xarxes
relacionades amb la casa catalana de Saragossa
5.- En el moment que es rebi l’obra candidata al correu, se li assignarà una numeració. El
receptor respondrà a l’emissari informant-li del número assignat a la seva obra. (Només
s’admetrà un original per a cada modalitat)
6.- La data límit per parࢢcipar-hi és el dia 7 d´abril del 2024 a les 24:00h.
7.- El jurat ࢢndrà el dret a refusar qualsevol obra que no s’ajusࢢ a les bases establertes.
ELECCIÓ D’OBRES I PREMIS
8.- La resolució del jurat es farà pública el dia de “La Catalunya Exterior”. 26 d’abril 2024
mitjançant les nostres xarxes socials
9.- El premi per les dues categories de les obres guanyadores del concurs literari de la
Casa Catalana de Saragossa 2024 consisࢢrà en un llibre sobre Catalunya i un diploma
acreditaࢢu per cada categoria
NOVETAT!!
10.- Només podran optar a parࢢcipar al V concurs europeu junt amb els guanyadors d’altres concursos
literaris i jocs florals de les comunitats catalanes al exterior (CCE) si les obres estan escrites en llengua
catalana originalment. No es permeten traduccions per parࢢcipar al concurs a nivell europeu. Per tant si
es vol parࢢcipar a nivell europeu, s’hauran d’escriure i presentar en llengua catalana.
DRETS D’AUTOR
10.- Els textos guanyadors es publicaran a la pàgina web de la Casa Catalana de Saragossa i a les demés
comunitats catalanes al exterior, que es reserva el dret d’incloure’ls en un futur, en un recull o antología.
L’autor o autora cedeix els drets necessaris per a aquesta finalitat, però conserva la resta de drets sobre
la seva obra.
El premi pot ser declarat desert.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
12.- La parࢢcipació en aquest concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
LA JUNTA DIRECTIVA SARAGOSSA A 10 MARÇ 2

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Deixa un comentari