Convergència Democràtica de la Franja proposa mocions en defensa del català a 140 grups municipals de la Franja

CDF ha endegat una campanya de defensa de la nostra llengua. Ha fet arribar una proposta de Moció als quasi 140 grups municipals que tenim als ajuntaments de la Franja, amb la voluntat que la facin seua i la presentin als seus respectius Plens municipals. És un document públic, obert a tota la societat.

—————————

El Grup Municipal del ……………….. a l’Ajuntament de ………………………., i en el seu nom el seu Portaveu …………………………………………., presenta al ple d’esta corporació la següent:

 

 

MOCIÓ

 

 

Davant les informacions fetes públiques per la consellera de Cultura del Govern d’Aragó, Sra. Dolores Serrat, sobre el nou Avantprojecte de Llei de Llengües amb la conseqüent derogació de la vigent Llei 10/2009, de 22 de desembre, i segons la proposta d’articulat del propi Avantprojecte,

 

Atès que la comunitat acadèmica internacional manifesta unànimement que la llengua parlada a les comarques de la Franja és el català,

 

Atès que la Carta Europea de Llengües Minoritàries, ratificada per Espanya, obliga a respectar l’àrea geogràfica de cada llengua, al marge de les divisions territorials polítiques o administratives,

 

Atès que el Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha recomanat a l’Estat que apliqui un marc jurídic específic de protecció del català i de l’aragonès a Aragó, usant estes denominacions per a les dues llengües,

 

Atès que l’Avantprojecte denomina el català parlat a la Franja amb el circumloqui acientífic “llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental” d’Aragó,

 

Atès que la Universitat de Saragossa, de referència a l’Aragó,  no accepta i divergeix completament d’esta nova denominació pseudolingüística del català,

 

Atès que la Llei 3/1999, de 10 de març, del Patrimoni Cultural Aragonès, en el seu article 4, diu que l’aragonès i el català, llengües minoritàries d’Aragó, […] són una riquesa cultural pròpia i seran especialment protegides per l’Administració,

 

Atès que el Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, atorga el reconeixement competencial d’autoritat lingüística de la llengua catalana a l’Institut d’Estudis Catalans,

 

Atès que l’article 3 de l’Avantprojecte reconeix un seguit de drets lingüístics, com són el coneixement, ús i ensenyament de la llengua pròpia

 

Atès que l’article 12 de l’Avantprojecte reconeix el dret a l’ensenyament DE les llengües, excloent l’opció educativa de l’ensenyament EN les llengües que sustenta els diferents projectes educatius bilingües i trilingües de gran part de la població escolar de la Franja,

 

 

 

 

 

 

És per estos motius que el grups municipal del …………………… proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

 

ACORDS

 

  1. Instem al Govern d’Aragó a respectar i utilitzar la denominació científica internacional de la nostra llengua, el català, com a riquesa patrimonial cultural a protegir i fomentar, compartida amb altres territoris de l’Estat i d’Europa.

 

 

  1. Instem al Govern d’Aragó a no iniciar el tràmit parlamentari d’est Avantprojecte de llei de llengües, text que resulta contrari a tot criteri acadèmic i als informes i normes europees competents.

 

 

  1.  Instem al Govern d’Aragó a implementar l’ensenyament obligatori del català als centres educatius dels municipis de la Franja, per respecte als drets lingüístics dels parlants i per garantir-ne el seu coneixement i pervivència.

 

  1. Instem al Govern d’Aragó a mantenir els diferents projectes educatius bilingües (català- castellà) i trilingües (anglès-català-castellà) ja implementats a les nostres comarques, sobretot als centres del Baix Cinca, respectant la voluntat de la comunitat educativa..

 

  1. Instem al Govern d’Aragó a desplegar els projectes educatius del punt 4 a tots els centres educatius de les nostres comarques, per consolidar un model educatiu innovador i d’altes competències curriculars.

 

  1. Instem al Govern d’Aragó a reconèixer l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat acadèmica competent, així reconegut jurídicament en norma estatal, considerant també la normativització dialectal que l’IEC contempla, defensa i protegeix.

 

  1. Demanem al Govern d’Aragó que renunciï a usar criteris polítics i pseudocientífics sense cap autoritat, a l’hora de reglamentar la política lingüística aragonesa. La política lingüística ha de ser de respecte, de foment i de promoció, i sempre basada en criteris filològics reconeguts i defensats per la comunitat acadèmica.

 

  1. Donar trasllat d’estos acords al Govern d’Aragó, la Diputació de……., a la Comarca de……… i a Convergència Democràtica de la Franja (CDF).

 

 

 

…………, ……… de juny de 2012

 

 

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

La Franja