Moció per el reconeixement dels catalanoparlants a Aragó

Els regidors del Grup Municipal d’ERC, Jep Bargalló i Torres, i Montse Medall i Prades, presenten la següent moció per la seva presentació al proper Ple.

  • Atèsa la intenció del Govern d’Aragó de derogar la Llei de llengües d’Aragó i del fet sorprenent que es denomini el català que es parla a la Franja amb el circumloqui «llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental de la comunitat autònoma»

  • Atès que a Sant Sadurní d’Anoia, són moltes les famílies que provinents de de la Franja de Ponent, principalment de la Comarca del Matarranya, així com els Ports i Baix Maestrat al País Valencià, i el Montsià i Terra Alta al Principat, que emigraren principalment durant el primer terç del segle XX i que segueixen mantenint un vincle cultural i familiar amb aquestes terres. Fou una immigració que no necessità cap tipus d’adaptació cultural ni lingüística.

  • Atès que hi ha unanimitat en la comunitat científica a reconèixer els parlars de les comarques de la Franja de Ponent com a llengua catalana. Rebutgem qualsevol denominació estranya i que no segueix la tradició científica. Qualsevol dubte al respecte hauria de ser resolt amb consultes als departaments universitaris corresponents. La llengua catalana és patrimoni de les comarques històriques (Matarranya, Baix Cinca, Llitera, Ribagorça, Baix Aragó i Baix Aragó–Casp) i ja té una tradició de llengua estàndard fortament lligada a la producció literària dels nostres escriptors i l’ensenyament de la llengua a la Franja.

  • Atès que aquest patrimoni es manté amb una fragilitat excessiva i des de principis de la dècada passada ja mostra els primers símptomes de substitució lingüística en les àrees més poblades, convertint-se el castellà en llengua d’intercomunicació entre catalanoparlants en importants capes de població jove.

  • Atès que el manteniment de la llengua catalana com a patrimoni d’aquestes comarques depèn del reconeixement de la llengua per part de les institucions, i especialment cal que l’ensenyament obligatori assegure la plena competència  lingüística del català i el castellà de tota la població a les comarques indicades. Només una política decidida per l’alfabetització en català i en castellà de la població escolar pot salvar la fragilitat amb què es conserva viu aquest patrimoni cultural en l’actualitat.

  • Atès que els parlants del català i els de l’aragonès han de tenir els drets lingüístics assegurats per les institucions autonòmiques, provincials, comarcals i municipals, per tal de poder desenvolupar la seua activitat en la llengua que trien.

  • Atès que ens preocupen profundament les declaracions sobre la derogació de la Llei de llengües vigent que qüestionen l’existència d’aquesta llengua i els drets lingüístics dels seus parlants.

Des del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia proposem al Ple Municipal que s’aprovi,

1- Que es reconega la llengua catalana i la llengua aragonesa en la legislació aragonesa.

2- Que s’asseguren les mesures necessàries per a la conservació de la llengua catalana i aragonesa a les comarques on és la llengua històrica.

3- Que la llengua catalana i la llengua aragonesa formen part activa de l’ensenyament per tal que tota la població escolar conega la llengua pròpia de les seues comarques i el castellà.

4- Que es facen d’una vegada, per part de les institucions, campanyes actives d’informació  i conscienciació de la població d’Aragó del fet que el català i l’aragonès formen part irrenunciable del seu patrimoni cultural, com en forma part del de tota la humanitat.

5- Fer arribar aquesta moció a l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, a l’Associació Cultural del Matarranya i al Centre d’Estudis Ribagorçants, Al Consell Comarcal del Matarranya i al Departament de Cultura del Govern d’Aragó.