CHA denunziará en Europa o perlaticamiento d’a Lei de Luengas / CHA denunciará en Europa la paralización de la Ley de Lenguas / CHA denunciarà a Europa la paralització de la Llei de Llengües | Aragón en Europa.

El president de CHA, José Luis Soro, mostra la seua preocupació davant els plans del PP-PAR que “lluny d’impulsar una Llei aprovada en les Corts, pretenen deixar morir les llengües d’Aragó”.

O Presidén de CHA, José Luis Soro, amuestra ra suya procupazión debán d’os plans d’o PP-PAR que “lueñes d’empentar una Lei aprebata en as Cortes, gosan dixar morir as luengas d’Aragón”.

 

El Presidente de CHA, José Luis Soro, muestra su preocupación ante los planes del PP-PAR que “lejos de impulsar una Ley aprobada en las Cortes, pretenden dejar morir las lenguas de Aragón”.

 


El proper dijous, maig 24, 2012, CHA compareixerà a Europa per denunciar l’incompliment de la Llei de Llengües per part del Govern d’Aragó, i per alertar sobre la situació de risc de desaparició en què es troba l’aragonès. José Luis Soro, president de CHA, explica que “després d’esgotar totes les vies a Aragó, volem introduir en l’agenda política d’Europa la complicada situació a què s’enfronten l’aragonès i el català a Aragó després d’uns governs, tant PSOE-PAR i PP-PAR que menyspreen el patrimoni lingüístic amb què comptem “.

 

La visita a Europa inclou dos moments. A les 10:30 hores es realitzarà una compareixença davant l’Intergrup del Parlament Europeu per a les Minories Tradicionals, Comunitats Nacionals i Llengües que està format per unes 50 eurodiputades / ats de diferents nacionalitats i formacions polítiques. A les 15:00 hores, es produirà una trobada amb Alexey Kozhemyakov, Cap del Secretariat de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries per explicar la denúncia presentada al Consell d’Europa.

 

CHA confia que, des d’Europa, es reclami al Govern PP-PAR que reconegui la realitat lingüística i treballi per a la seva protecció “perquè ara mateix, PP i PAR pretenen considerar-les com modalitats lingüístiques en comptes de llengües i contradient l’Estatut d’Autonomia” – explica Soro.

 

Soro recorda que “Europa també hauria de dirigir al Govern central per advertir que la situació de desprotecció que es produeix incompleix la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, un document europeu que ha assumit i que a Aragó s’està incomplint de forma evident”.

 

Soro recorda que el 2009 es va aprovar una Llei de Llengües de mínims que, a data d’avui, encara no s’ha desenvolupat i en la qual es reconeixia la pluralitat lingüística d’Aragó i en la qual es declara l’aragonès i català com a llengües pròpies, originals i històriques d’Aragó. Hi ha incompliments bàsics com són:
– Retard en la creació de l’òrgan administratiu per a l’aplicació de la Llei
– Retard en la delimitació de les zones d’ús de les llengües per a l’aplicació de la Llei en funció de les necessitats lingüístiques
– Incompliment pel que fa a la creació de l’Acadèmia de la Llengua Aragonesa i l’Acadèmia aragonesa del català per establir les normes d’ús que permetin que es perpetuïn.
– L’administració no està garantint l’ús de les diferents llengües en l’Administració pública
– No es garanteix el dret a l’ensenyament de les llengües pròpies en tots els neus i etapes i com a matèria integrant del currículum

 

 

 

O prosimo chuebes, 24 de mayo de 2012, CHA comparexerá en Europa ta denunziar o incumplimiento d’a Lei de Luengas por parti d’o Gubierno d’Aragón, e ta alertar sobre a situazión de risque de desaparixión en a que se troba l’aragonés. José Luis Soro, presidén de CHA, esplica que “dimpués d’acotolar totas as bías en Aragón, queremos ficar en l’achenda politica d’Europa a complicata situazión que confrontan o aragonés e o catalán en Aragón dezaga d’unos Gubiernos, tanto PSOE-PAR e PP-PAR que disprezian o patrimonio lingüistico con o que contamos”.

 

A besita á Europa encluye dos momentos. Á ras 10:30 oras se ferá una comparexenzia debán de l’Intergrupo d’o Parlamento Europeyo ta ras Minorías Tradizionals, Comunidaz Nazionals e Luengas que ye formato por bels 50 eurodeputatos/as de diferens nazionalidaz e formazions politicas. A ras 15:00 oras, se produzirá una trobada con Alexey Kozhemyakov, Chefe d’o Secretariato d’a Carta Europeya d’as Luengas Rechionals u Minoritarias ta esplicar a denunzia presentata á o Consello d’Europa.

 

CHA confita en que, dende Europa, se reclame á o Gubierno PP-PAR que reconoxca ra reyalidá lingüística e treballe ta ra suya protezión “porque en istos momentos, PP e PAR gosan considerar-las como modalidaz lingüisticas en cuenta de luengas y escuentradizindo l’Estatuto d’Autonomía” – esplanica Soro.

 

Soro remera que “Europa tamién deberba enfilar-se ta o Gubierno zentral ta albertir que a situazión d’esprotezión que se produze incumple a Carta Europeya d’as Luengas Minoritarias, un decumento europeyo que ha asumito e que en Aragón se ye incumplindo de forma esclatera”.

 

Soro remera que en 2009 s’aprebó una Lei de Luengas de minimos que, á día de güei, encara no s’ha desembolicato y en a que se reconoxeba ra pluralidá lingüística d’Aragón y en a que se declara l’aragonés e o catalán como luengas propias, orichinals e istoricas d’Aragón. Esisten incumplimientos basicos como son:
– Retraso en a creyazión de l’organo almenistratibo ta l’aplicazión d’a Lei
– Retraso en a delimitazión d’as zonas d’uso d’as luengas ta l’aplicazión d’a Lei en funzión d’as nezesidaz lingüisticas

 

– Incumplimiento en o que pertoca á ra creyazión de l’Academia d’a Luenga Aragonesa e l’Academia aragonesa d’o catalán ta establir as nosmas d’uso que premitan que se perpetúen.
– L’almenistrazión no ye guarenziando ro uso d’as distintas luengas en l’Almenistrazión publica
– No se guarenzia o dreito á l’amostranza d’as luengas propias en toz os rans y etapas como materia entegradera d’o curriculo

 

———-

 

El próximo jueves, 24 de mayo de 2012, CHA comparecerá en Europa para denunciar el incumplimiento de la Ley de Lenguas por parte del Gobierno de Aragón, y para alertar sobre la situación de riesgo de desaparición en la que se encuentra el aragonés. José Luis Soro, presidente de CHA, explica que “tras agotar todas las vías en Aragón, queremos introducir en la agenda política de Europa la complicada situación a la que se enfrentan el aragonés y el catalán en Aragón tras unos Gobiernos, tanto PSOE-PAR y PP-PAR que desprecian el patrimonio lingüístico con el que contamos”.

 

La visita a Europa incluye dos momentos. A las 10:30 horas se realizará una comparecencia ante el Intergrupo del Parlamento Europeo para las Minorías Tradicionales, Comunidades Nacionales y Lenguas que está formado por unas 50 eurodiputadas/os de diferentes nacionalidades y formaciones políticas. A las 15:00 horas, se producirá un encuentro con Alexey Kozhemyakov, Jefe del Secretariado de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias para explicar la denuncia presentada al Consejo de Europa.

 

CHA confía en que, desde Europa, se reclame al Gobierno PP-PAR que reconozca la realidad lingüística y trabaje para su protección “porque en estos momentos, PP y PAR pretenden considerarlas como modalidades lingüísticas en vez de lenguas y contradiciendo el Estatuto de Autonomía” – explica Soro.

 

Soro recuerda que “Europa también debería dirigirse al Gobierno central para advertir que la situación de desprotección que se produce incumple la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, un documento europeo que ha asumido y que en Aragón se está incumpliendo de forma evidente”.

 

Soro recuerda que en 2009 se aprobó una Ley de Lenguas de mínimos que, a fecha de hoy, todavía no se ha desarrollado y en la que se reconocía la pluralidad lingüística de Aragón y en la que se declara el aragonés y catalán como lenguas propias, originales e históricas de Aragón. Existen incumplimientos básicos como son:
– Retraso en la creación del órgano administrativo para la aplicación de la Ley
– Retraso en la delimitación de las zonas de uso de las lenguas para la aplicación de la Ley en función de las necesidades lingüísticas
– Incumplimiento en lo que se refiere a la creación de la Academia de la Lengua Aragonesa y la Academia aragonesa del catalán para establecer las normas de uso que permitan que se perpetúen.
– La administración no está garantizando el uso de las distintas lenguas en la Administración pública
– No se garantiza el derecho a la enseñanza de las lenguas propias en todos los nieves y etapas y como materia integrante del currículo